Privatumo politika

UAB „PUSBROLIAI“ PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Pusbroliai“, juridinio asmens kodas 302274654, adresas Tauro 14-oji g. 4, LT-92345 Klaipėda (toliau – Bendrovė) gerbia Jūsų privatumą ir asmens duomenis bei įsipareigoja saugoti jūsų teisę į teisėtą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Mūsų taikomoje privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama išsami informacija apie Jūsų asmens duomenų ar bet kokių kitų duomenų, kuriuos mes galime apie Jus rinkti, tvarkymą.
2. Bendrovė užsiima biokuro gamybos, miškininkystės ir pardavimo veikla, todėl Bendrovės duomenų tvarkymas ir šioje Politikoje nurodyti principai turi būti vertinami, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką. Šioje Politikoje nėra aptariami Bendrovės darbuotojų asmens duomenų tvarkymo klausimai.
3. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais.
4. Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

II. SĄVOKOS

5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Asmens duomenimis nelaikomi juridinių asmenų kontaktiniai duomenys (jei juose nurodyti tik fiziniai asmenys bei jų kontaktai), tačiau kiti papildomi įmonių atstovų asmens duomenys, kuriuos mes gauname iš partnerių (juridinių asmenų), derėdamiesi dėl sutarčių sudarymo, jas sudarydami, administruodami ir vykdydami – Asmens duomenimis laikomi.
6. Duomenų subjektas – asmuo, kurio Asmens duomenis Bendrovė tvarko ar ketina tvarkyti nustatytais tikslais ir priemonėmis (Jūs) (išskyrus Bendrovės darbuotojus).
7. Tiekėjas – pardavėjas fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė įsigyja (perka) medieną, miško paskirties žemės sklypą, biokuro gamybos žaliavas ar kitą biokuro gamybai ir pardavimui reikalingą turtą.
8. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

9. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis pagrindiniais asmens duomenų apsaugos principais ir reikalavimais:

9.1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
9.2. Tikslo apribojimo principas;
9.3. Duomenų kiekio mažinimo principas;
9.4. Tikslumo principas;
9.5. Saugojimo trukmės apribojimo principas;
9.6. Vientisumo ir konfidencialumo principas;
9.7. Atskaitomybės principas.

IV. TEISĖTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

10. Bendrovėje Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

10.1. Sutikimas. Jūs davėte sutikimą, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
10.2. Sutartis. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų, Jūsų prašymu, prieš sudarant sutartį;
10.3. Teisinė prievolė. Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė, numatyta Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos (ar kitos valstybės, kurios įstatymai taikomi Bendrovei) teisės aktuose;
10.4. Jūsų interesai. Tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus.
10.5. Teisėti interesai. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

11. Bendrovė, vykdydama Biokuro gamybos ir pardavimo veiklą, tvarko Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais:

11.1.  Pasiūlymo pateikimas Tiekėjui, siekiant sudaryti biokuro žaliavų pirkimo sutartį (iki sutarties sudarymo);
11.2. Bendrovės sudarytų komercinių sutarčių vykdymas ir administravimas;
11.3. Teisės aktuose numatytų Bendrovei taikomų duomenų tvarkymo įsipareigojimų vykdymas;
11.4. Bendrovės teisių ir interesų apsaugos užtikrinimas;
11.5. Bendrovės teikiamų paslaugų vystymas.

11.6. Bendrovė, vykdydama komercinę veiklą, netvarko Duomenų subjektų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

VI. DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARTIES SUDARYMO TIKSLU

12. Bendrovė, prieš sudarydama biokuro žaliavų pirkimo sutartį (pvz. medienos pirkimo sutartį), išsiaiškina Tiekėjo poreikius / norus, jam priimtinas esmines sandorio sąlygas. Gavusi tokią informaciją, Bendrovė įvertina, Tiekėjui pasiūlo ir derina komercinės sutarties sąlygas.
13. Bendrovė, komercinės sutarties sudarymo tikslu tiesiogiai iš Duomenų subjekto (Tiekėjo) gauna ir tvarko šiuos Duomenų subjektų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris ir bankas, adresas korespondencijai, Tiekėjui priklausančio parduodamo turto identifikaciniai duomenys, kiekis ir kaina; mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ir kita informacija, reikalinga komercinės sutarties pagrindinėms sąlygoms sutarti ir biokuro žaliavų pirkimo sutarčiai sudaryti.

VII. DUOMENŲ TVARKYMAS BENDROVĖS SUDARYTŲ KOMERCINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMO IR ADMINISTRAVIMO TIKSLU

14. Bendrovė, vykdydama biokuro gamybos ir pardavimo veiklą, sudaro komercines sutartis, kurios įprastai apima biokuro žaliavų pirkimo sutartis ir Bendrovės pagaminto biokuro pardavimo sutartis.
15. Bendrovė atlieka toliau nurodytus komercinių sutarčių administravimo veiksmus: (i) atlieka mokėjimus pagal komercinę sutartį (kainos apmokėjimą); (ii) seka įsigytų žaliavų (kai kilnojamasis turtas) ar parduodamo biokuro perdavimo vykdymą; (iii) seka reikalingų leidimų ir įsigyto turto nuosavybės teisės registracijos eigą, jei įsigyjamas nekilnojamasis turtas; (iv) atlieka kitus veiksmus, susijusius su komercinių sutarčių administravimu, iki tinkamo ir galutinio sutarties įvykdymo.
16. Bendrovė, sudarytų komercinių sutarčių vykdymo ir administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:
16.1. Atitinkamų komercinių sutarčių sudarymo metu gautus asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris ir bankas, adresas korespondencijai, Tiekėjui priklausančio parduodamo turto identifikaciniai duomenys, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ir kita informacija, gauta komercinės sutarties sudarymo metu.
16.2. Su sutarties vykdymu susijusius duomenis – t.y. vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris asmens, kuris pristatė ar priėmė parduodamą ar perkamą turtą.

VIII. DUOMENŲ TVARKYMAS BENDROVEI VYKDANT TEISĖS AKTUOSE NUMATYTUS DUOMENŲ TVARKYMO ĮSIPAREIGOJIMUS

17. Teisės aktuose numatyti Bendrovės duomenų tvarkymo įsipareigojimai apima Asmens duomenų tvarkymą pagal atitinkamus įstatymus ir teisės aktus, pavyzdžiui, Darbo kodeksą, Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą ir pan.
18. Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytus duomenų tvarkymo įsipareigojimus, Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra reikalinga teisės aktų reikalavimams įgyvendinti. Įprastai tai yra buhalterinės apskaitos ir identifikaciniai Duomenų subjekto duomenys, kuriuos Bendrovei pateikė pats klientas, kiek tai susiję su komercinių sutarčių sudarymu ar vykdymu.

IX. DUOMENŲ TVARKYMAS BENDROVĖS TEISIŲ IR INTERESŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMUI

19. Duomenų subjekto Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, antstoliui, Bendrovei atstovaujantiems teisininkams, antstoliams ar kitiems Bendrovės interesams atstovaujantiems asmenims (pavyzdžiui, pateikiant skolų ataskaitas arba siekiant išieškoti skolą arba panaudojant kaip įrodymus bet kokiame galimame ginče). Su šiais Asmens duomenų gavėjais Bendrovė įprastai pasirašo Asmens duomenų teikimo sutartį (arba duomenų apsaugos nuostatas įtraukia į pasirašomą paslaugų sutartį), prieš teikdama Asmens duomenis, ir joje nurodo Asmens duomenų teikimo ir gavimo tikslą, teisinį pagrindą, teikiamus Asmens duomenis ir teikimui taikomas techninės saugos priemones.
20. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tik tiek ir ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga Bendrovės teisėms ir interesams apsaugoti (asmens tapatybės duomenys (jei reikalinga), duomenys apie įsiskolinimą, sutarties vykdymą ir kiti Bendrovės teisių ir interesų apsaugai reikalingi duomenys).

X. DUOMENŲ TVARKYMAS, SIEKIANT VYSTYTI BENDROVĖS PASLAUGAS

21. Minimalia apimtimi, kiek tai reikalinga verslo poreikiams, ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Duomenų subjektų Asmens duomenys gali būti tvarkomi (pvz., nuasmeninami ir naudojami, analizuojami) Bendrovės prekių ir paslaugų naudojimo įpročių ir tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti bendrovės teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, asmenų užklausų duomenys, Bendrovės tinklapyje užpildžius užklausos formą, veiksmai interneto svetainėje ir kt.). Apie tokį Asmens duomenų tvarkymą, jei toks būtų vykdomas, Duomenų subjektai turi būti informuoti Reglamento nustatyta tvarka.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI

22. Bendrovė Asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nereikalingi, jie turi būti sunaikinami arba nuasmeninami, išskyrus tuos, kurie turi būti saugomi arba turi būti perduoti valstybiniam archyvui įstatymų nustatytais atvejais.
23. Jeigu Jūs nesate įvykdęs savo įsipareigojimų Bendrovei pagal sudarytą komercinę sutartį, laikoma, kad sutartis nėra įvykdyta.
24. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir pan.
25. Komercinės biokuro žaliavų pirkimo ar biokuro pardavimo sutartys ir jose esantys Asmens duomenys saugomi 5 metus nuo jų įvykdymo. Viešųjų pirkimų sutartys ir jose esantys Asmens duomenys saugomos 10 metų nuo jų įvykdymo.
26. Tinklapyje užpildytos užklausos ir kartu su jomis pateikti asmens duomenys (kai po užklausos gavimo Bendrovė ir užklausos teikėjas nesudaro sutarčių ir nepratęsia bendravimo) saugomi 3 metus nuo užklausos gavimo.
27. Kiti Asmens duomenys Bendrovėje saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (2001-11-06 Nr. IX-574) ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakyme Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ nustatytais terminais ir tvarka.

XII. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

28. Asmens duomenis Duomenų valdytojams, įsteigtiems EEE valstybėse narėse, Bendrovė gali teikti įsitikinusi, kad Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. 29. Esant galimybei, Bendrovė turėtų Asmens duomenis teikti tik su tokiais Asmens duomenų gavėjais pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo/teikimo.
30. Bendrovė neteikia Asmens duomenų gavėjams, įsteigtiems ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėse narėse.
31. Bendrovė gali minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi teikti Asmens duomenis kitiems nei Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo įrašuose nurodytiems gavėjams:
31.1. Teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
31.2. Trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenims teikti;
31.3. Nusprendus parduoti, pirkti, sujungti ar kitokiu būdu reorganizuoti Bendrovės verslą turint teisėtą pagrindą Asmens duomenis galima atskleisti potencialiems ar esamiems pirkėjams ir kitiems konsultantams arba gauti Asmens duomenų iš pardavėjų ir kitų konsultantų.

XIII. JŪSŲ TEISĖS

32. Jūs Politikoje nustatyta tvarka turite teisę:
32.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
32.2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
32.3. reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis (teisė būti pamirštam) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
32.4. gauti tvarkomus jo duomenis susistemintu kompiuterio lengvai skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
32.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
32.6. kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą,  grindžiamas sprendimas (išskyrus numatytas išimtis);
32.7. atšaukti sutikimą, kuris buvo duotas dėl jo asmens duomenų tvarkymo;
32.8. paduoti skundą Asmens duomenų inspekcijai.
33. Nenustačius Jūsų tapatybės, Bendrovė negali teikti asmens duomenų apie Jus arba su tuo susijusios informacijos.
34. Jūs turite teisę iš Bendrovės gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su asmens duomenimis.
35. Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė nedelsdama ištaisytų netikslius, su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.
36. Jūs turite teisę reikalauti (išskyrus 37 numatytą išimtį), kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, o Bendrovė yra įpareigota nepagrįstai nedelsdama ištrinti asmens duomenis, jei tokį Jūsų prašymą galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
36.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
36.2. Jūs atšaukiate Sutikimą, kuriuo grindžiamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, taip pat nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;
36.3. Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais;
36.4. Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
36.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma Bendrovei, nustatytos teisinės prievolės.
37. Jūsų reikalavimas ištrinti asmens duomenis (nurodytas šios Politikos 36), įskaitant Bendrovės pareigą informuoti duomenų valdytojus šiuos duomenis ištrinti, nėra taikomi, kai duomenų tvarkymas yra būtinas:
37.1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
37.2. siekiant laikytis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie taikomi duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis;
37.3. statistiniais tikslais laikantis Reglamento 89 straipsnio 1 dalies, jeigu dėl Jūsų teisės (būti pamirštam) gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus; ar
37.4. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
38. Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų duomenų tvarkymą vienu iš šių atvejų:
38.1. Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
38.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
38.3. Bendrovei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
38.4. Jūs nesutikote su duomenų tvarkymu, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
39. Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
39.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas Sutikimu arba sutartimi; ir
39.2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
40. Jūs turite teisę nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant profiliavimą, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų. Nurodytu atveju (Duomenų subjektui nesutinkant), Bendrovė asmens duomenų nebetvarko, išskyrus atvejus, kai ji įrodo, jog Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
41. Prašymus dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo galite išreikšti raštu arba žodžiu, pateikęs Bendrovės darbuotojui asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

XIV. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS AUTOMATINIU BŪDU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ

42. Jei Bendrovė įvertina Jūsų savybes, tvarko asmens duomenis automatiniu būdu ir Jūs nesutinkate su tokiu įvertinimu, duomenų tvarkymu, Jūs visais atvejais turite teisę pareikšti (raštu arba žodžiu) savo nuomonę dėl Jūsų savybių įvertinimo. Bendrovė turi atsižvelgti į Jūsų nuomonę ir prireikus vertinimą pakartoti.
43. Jūs turite teisę, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį, išskyrus atvejus, kai sprendimas:
43.1. yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp Jūsų ir Bendrovės;
43.2. yra leidžiamas pagal Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos įstatymus, kurie taikomi Bendrovei ir kuriais taip pat nustatomos tinkamos priemonės Jūsų teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti;
43.3. yra pagrįstas aiškiu Jūsų sutikimu.

XV. ASMENS DUOMENYS, RENKAMI IR TVARKOMI ŠIOJE SVETAINĖJE AR NAUDOJANTIS SVETAINE

44. Jei Jūs tik naršote svetainėje pusbroliai.eu, tačiau dėl sutarties sudarymo į Bendrovę nesikreipiate, Bendrovė renka šiuos duomenis, susijusius su Jūsų naršymu svetainėje:
44.1. IP adresą;
44.2. šalį, iš kurios prisijungiate;
44.3. kokią naršyklę ir jos versiją naudojate.
45. Šie nurodyti duomenys renkami saugumo ir svetainės naudojimosi istorijos tikslais. Juos rinkdama, Bendrovė nesiekia nustatyti Jūsų tapatybės. Duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi svetaine, naršymu joje ir (ar) Paslaugomis, ir kurie nėra laikomi asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.
46. Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Norėdami sužinoti plačiau, skaitykite tinklapio skiltyje „Slapukų politika“.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Bendrovės atsakingo asmens kontaktai Jūsų prašymams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų tvarkymu: info@pusbroliai.eu;
48. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
49. Ši Politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Šia Politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje, todėl Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Politiką. Politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo svetainėje momento, todėl skatiname šią Politiką peržiūrėti nuolat.
50. Jei kuri nors Politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

­­­­­­­­­­­­­_________________